شهرداری ورامین » مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری – شهرداری ورامین
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری
۱۱ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری

به همت حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری  ، سم های جدید با قدرت قوی و با هماهنگی های لازم با شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سطح خیابان ها برای مبارزه با حیوانات موذی به کار گرفته شده است .

IMG_20160702_081131