شهرداری ورامین » محمد تاجیک حسین آبادی بعنوان سرپرست امور اداری منطقه یک شهرداری منصوب شد محمد تاجیک حسین آبادی بعنوان سرپرست امور اداری منطقه یک شهرداری منصوب شد – شهرداری ورامین
محمد تاجیک حسین آبادی بعنوان سرپرست امور اداری منطقه یک شهرداری منصوب شد
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد تاجیک حسین آبادی بعنوان سرپرست امور اداری منطقه یک شهرداری منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین با حکم سرپرست شهرداری ورامین محمد تاجیک حسین آبادی بعنوان سرپرست امور اداری منطقه یک منصوب شد

به موجب این ابلاغ شما بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب میگردید امید است در انجام مسئولیت ووظایف محوله زیر نظر مدیر یک موفق و موید باشید