شهرداری ورامین » محمد صمدی سرپرستی حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین را به عهده گرفت محمد صمدی سرپرستی حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین را به عهده گرفت – شهرداری ورامین
محمد صمدی سرپرستی حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین را به عهده گرفت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
نسخه چاپی
محمد صمدی سرپرستی حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین را به عهده گرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسم معارفه ای محمد صمدی به عنوان سرپرست حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین منصوب گردید.

در این جلسه علیرضا مومنی شهردار ورامین ، معاونین و سایر مدیران شهری نیز حضور داشتند. شایان ذکر است حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری نیز حضور داشتند.

شایان ذکر است حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین در این دوره از مدیریت جدید شهری با نظارت واحدهای ناظر حراست و بازرسی شهرداری ورامین فعالیت می نماید.