(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
طی حکمی ازسوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان دبیر کمیسیون توافقات شهرداری منصوب میگردید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر معاون محترم معماری وشهرسازی  نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید