آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
مذاکره شهرداری با سرمایه گذار تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء
مذاکره شهرداری با سرمایه گذار تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مذاکره شهرداری با سرمایه گذار تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء
قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین:اولین جلسه مذاکره با سرمایه گذار تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین:گفت اولین جلسه مذاکره با سرمایه گذار تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء برگزار شد

وی هدف از این طرح را استهلاک هزینه و درآمد هزینه و درآمد پایدار برای شهرداری وشهروندان گرامی دانست و افزود:

درنظراست از سرمایه گذارن در بخش تفکیک پسماند خشک از تر در مبداء تا مقصد استفاده نموده و با این روش صنایع وابسته ایجاد نمائیم

در پایان این جلسه از صنایع وابسته دعوت به همکاری کرد