برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
۱۷ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین واداره فرهنگ وارشاد اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محمد رضا حیدری رییس اداره روابط عمومی وامور بین الملل در گفتگو با خبر نگاران گفت همه ساله مراسم تعزیه خوانی در ماه محرم برگزارمیشود واز آنجاییکه شهرستان ورامین سابقه ی پیشینی در این زمینه دارد در دهه اول ودر دهه دوم محرم و تا اربعین حسینی توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین واداره فرهنگ وارشاد اسلامی اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی نموده است که میتوان به برگزاری برنامه تعزیه از تاریخ ۱۴ مهرماه الی ۲۳ مکان روبه مسجد جامع ورامین اشاره کرد