پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
مزایده اجاره سینما 5 بعدی پارک آزادگان برگزار می شود.

مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان برگزار می شود.

(( آگهي تجدید مزایده عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شاماره ۸۳۶/۸۲۴۶ مورخه ۳۰/۰۳/۹۴ شورای اسلامی شهر ورامین ، اجاره سینما ۵ بعدی مستقر در پارک آزادگان را از طریق تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .
– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱
حيدريان
شهردار ورامين