آگهی فراخوان
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از پروژه های عمرانی شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در شروع فصل پاییز و بارش باران
آغاز عملیات عمرانی دیوار کشی پایانه مسافربری شهر ورامین
آگهی مناقصه عمومی
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
مزایده واگذازی اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین برگزار می شود

(( آگهي مناقصه عمومي ))


شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ردیف ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ ، اجرای فاز دوم پروژه ممیزی وGIS سطح شهر را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .

– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱
حيدريان
شهردار ورامين