پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین
مزایده واگذازی اجرای فاز دوم پروژه ممیزی شهر ورامین برگزار می شود

(( آگهي مناقصه عمومي ))


شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ردیف ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ ، اجرای فاز دوم پروژه ممیزی وGIS سطح شهر را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .

– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱
حيدريان
شهردار ورامين