پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
مزایده پروژه احداث زمین چمن مصنوعی و تکمیل پارک های محله ای
مزایده پروژه احداث زمین چمن مصنوعی و تکمیل پارک های محله ای
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده پروژه احداث زمین چمن مصنوعی و تکمیل پارک های محله ای
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاري سال 94 ، چندین پروژه را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاري سال ۹۴ ، چندین پروژه را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاري سال ۹۴ ،  پروژه تکمیل و ساماندهی پارک های محله ای سطح شهر و احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد

– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .