(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
ناصر براسی مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین شد
ناصر براسی مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین شد
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ناصر براسی مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین شد
طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین ناصر براسی مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین ناصر براسی مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان مسئول بایگانی منطقه سه شهرداری منصوب میگردید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر مدیر محترم منطقه نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید