شهرداری ورامین » نصب روشنایی و کفپوش جدید پیاده رو خیابان شهید چمران نصب روشنایی و کفپوش جدید پیاده رو خیابان شهید چمران – شهرداری ورامین
نصب روشنایی و کفپوش جدید پیاده رو خیابان شهید چمران
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب روشنایی و کفپوش جدید پیاده رو خیابان شهید چمران

photo_2016-09-14_14-09-58