شهرداری ورامین » نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید – شهرداری ورامین
نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید
۱۹ آبان ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید

photo_2016-11-09_09-37-15photo_2016-11-09_09-36-48 photo_2016-11-09_09-36-37 photo_2016-11-08_12-51-12