(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید
نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید
۱۹ آبان ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به اتمام رسید
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، صادق عباسی معاون فنی عمرانی شهرداری از اتمام نصب کف پوش پیاده روهای بوستان جوان به تاکید شهردار ،خبر داد

photo_2016-11-09_09-37-15photo_2016-11-09_09-36-48 photo_2016-11-09_09-36-37 photo_2016-11-08_12-51-12