(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آمادگی سرویس دهی به دانش آموزان در صورت برگزاری کلاس های درس
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار  شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبزشهرداری ورامین از کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر خبرداد

به گزارش اداراه روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبزشهرداری ورامین از کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر خبرداد

میرزایی گفت واحد فضای سبز در تولیدات و کاشت گلهادر پارکها ومیادین کشت گلدان طبقاتی در سطح شهر وکاشت دختان در سطح شهردر بخش فضای سبز شهری اقدامات ارزنده ای  جهت ارتقای فضای سبز شهر  انجام داده است که میتوان به کاشت گلها ودرختچه ها وآبیاری درختان جهت جلوگیری از خشک شدن درختان در سطح شهر و انواع درختچه،جنگلی،پیرکانتا،گلهای اطلسی، و کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر اشاره کرد