آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
گزارش مصور از کمک رسانی نیروهای اعزامی شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزترش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین گزارش تصویری از کمک رسانی نیروهای اعزامی شهرداری ورامین در مناطق زلزله زده به افراد حادثه دیده کرمانشاه ورامینی ها حضوری فعال و چشمگیر داشتند