(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کمک رسانی نیروهای اعزامیِ شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه
گزارش مصور از کمک رسانی نیروهای اعزامی شهرداری ورامین به مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزترش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین گزارش تصویری از کمک رسانی نیروهای اعزامی شهرداری ورامین در مناطق زلزله زده به افراد حادثه دیده کرمانشاه ورامینی ها حضوری فعال و چشمگیر داشتند