آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
۰۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين

IMG_1566IMG_1573IMG_1606IMG_1611IMG_2315IMG_2355IMG_2363