(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
۰۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين

IMG_1566IMG_1573IMG_1606IMG_1611IMG_2315IMG_2355IMG_2363