شهرداری ورامین » آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین – شهرداری ورامین
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین   محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد