شهرداری ورامین » آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو + تصاویر آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو + تصاویر – شهرداری ورامین
آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو + تصاویر
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو + تصاویر

آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو     1 آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو    2 آغاز پروژه احداث كانال خيابان جانبازان تا خيابان سيلو    3