شهرداری ورامین » (( آگهي مزايده عمومي زمین )) (( آگهي مزايده عمومي زمین )) – شهرداری ورامین
(( آگهي مزايده عمومي زمین ))
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
نسخه چاپی
(( آگهي مزايده عمومي زمین ))

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوزشماره  ۱۹۱۳/۸۲۴۶ مورخه۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورامین ، ۳۱ قطعه زمین با کاربری های  مسکونی ، تجاری ،آموزشی ، فرهنگی ،خدمات عمومی ، تاسیسات شهری ،ذخیره شهری را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

– داوطلبان مي توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ به مدت ۱۰ روز کاری درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .

تلفن تماس : ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه  پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مزايده موجود مي باشد .

                                                                                                                              مومنی                  

                                                                                                                        شهردار ورامين