شهرداری ورامین » آگهي مناقصه عمومي جدولگذاری معابر سطح شهر ورامین آگهي مناقصه عمومي جدولگذاری معابر سطح شهر ورامین – شهرداری ورامین
آگهي مناقصه عمومي جدولگذاری معابر سطح شهر ورامین
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
نسخه چاپی
آگهي مناقصه عمومي جدولگذاری معابر سطح شهر ورامین

 

(( آگهي مناقصه عمومي ))

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، پروژه های  ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

 

 

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
جدولگذاری معابر سطح شهر (کوچه های مشارکتی ناحیه ۱ و۲) ردیف ۱۱  ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸
جدولگذاری معابر سطح شهر (کوچه های مشارکتی ناحیه ۳ و۴) ردیف ۱۱ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸

 

 

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .

                                         دهقان
 
                                                شهردار ورامین