شهرداری ورامین » آگهي مناقصه عمومي آگهي مناقصه عمومي – شهرداری ورامین
آگهي مناقصه عمومي
۲۳ خرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
آگهي مناقصه عمومي

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاري سال ۹۴ ، پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

مناقصه

داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱

 

 

                                                                                                                                                        حيدريان
                                                                                   شهردار ورامين