شهرداری ورامین » آگهی تجديد مناقصه عمومی آگهی تجديد مناقصه عمومی – شهرداری ورامین
آگهی تجديد مناقصه عمومی
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
آگهی تجديد مناقصه عمومی

شهرداری ورامین در نظر دارد باستناد مجوز شماره۱۸۸۲/۸۲۴۶-۱۷/۰۸/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اجراي پروژه مشروحه جدول ذيل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

رديف مجوز شماره شرح پروژه توضيحات مبلغ پروژه
۱ رديف ۶ بودجه سال۱۳۹۳ پروژه جمع آوري آبهاي سطحي
خيابان شهيد رجائي
قيمت بر اساس فهرست بهاي راه وباند سال ۱۳۹۳
با احتساب ۴%تجهيز كارگاه و۳۰%ضريب بالاسري بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح
و هرگونه ضرايب ديگر)
۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
۲ رديف ۵ بودجه سال۱۳۹۳ پروژه لكه گيري وروكش آسفالت
به صورت پخش دستي
قيمت بر اساس هر متر مربع پخش آسفالت به
ضخامت يك سانتيمتر (بدون تعديل ومابه التفاوت هرگونه مصالح ديگر)
۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
۳ رديف ۶ بودجه سال۱۳۹۳ پروژه جدولگذاري معابر سطح
شهر (منطقه ۲)
قيمت بر اساس فهرست بهاي راه وباند سال ۱۳۹۳
با احتساب ۴%تجهيز كارگاه و۳۰%ضريب بالاسري( بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح
و هرگونه ضرايب ديگر)
۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال


داوطلبان داراي شركت مرتبط با موضوع می توانند ظرف مدت ۱۵ روز در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از زمان چاپ نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی WWW. Varaminmunicipality.com مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ورامین تسلیم و رسید دریافت نمایند .
(تلفن تماس ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی ۳۶۶ )
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
شركت كنندگان در مناقصه ميبايست داراي گواهي رتبه بندي معتبر از مراجه ذيصلاح باشند
هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
سايراطلاعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود مي باشد .۶۳۷۹۳۴

حيدريان
شهردار ورامين

اقدام كننده: امور قراردادها
بايگاني اداري