شهرداری ورامین » آگهی تجديد مناقصه عمومی آگهی تجديد مناقصه عمومی – شهرداری ورامین
آگهی تجديد مناقصه عمومی
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
آگهی تجديد مناقصه عمومی

شهرداری ورامین در نظر دارد باستناد مجوز شماره۱۸۸۲/۸۲۴۶-۱۷/۰۸/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اجراي پروژه مشروحه جدول ذيل را از طریق تجديد مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

 

رديف مجوز شماره شرح پروژه توضيحات مبلغ پروژه
۱ رديف اعتباري متمم۳۳۱۰۰۲ بودجه سال۱۳۹۳ خريد دوربين هاي اسپيددام تحت شبكه A -hik 286 …..ودوربين
تحت شبكه hik vision DS و…….نظارتي شهري با رايانه ، مانيتور و لوازم در
تعداد مورد نياز مندرج در فرم دعوتنامه شركت در مناقصه.نصب ، راه اندازي و برنامه ريزي كليه موارد طبق اقلام مندرج در فرم دعوتنامه
شركت در مناقصه .
ارائه فاكتور فروش ارائه صورت وضعيت (مصالح ولوازم مصرفي
واجرت كار )

۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

داوطلبان داراي شركت مرتبط با موضوع می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از ۳۰ بهمن ماه در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از زمان چاپ نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی WWW. Varaminmunicipality.com مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ورامین تسلیم و رسید دریافت نمایند .
(تلفن تماس ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی ۳۶۶ )
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
شركت كنندگان در مناقصه ميبايست داراي گواهي رتبه بندي يا مجوز معتبر از مراجع ذيصلاح باشند
هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده تجديد مناقصه خواهد بود .
سايراطلاعات و جزئيات دراسناد تجديد مناقصه موجود مي باشد .۶۴۴۹۶۱

حيدريان
شهردار ورامين