شهرداری ورامین » آگهی تجدیدمناقصه عمومی شهرداری ورامین پروژه تامین نیروی انسانی آگهی تجدیدمناقصه عمومی شهرداری ورامین پروژه تامین نیروی انسانی – شهرداری ورامین
آگهی تجدیدمناقصه عمومی شهرداری ورامین پروژه تامین نیروی انسانی
۰۱ خرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی تجدیدمناقصه عمومی شهرداری ورامین پروژه تامین نیروی انسانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود رااز طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد