شهرداری ورامین » آگهی تجدید مزایده عمومی جمع آوری ضایعات خشک محدوده سطح شهر آگهی تجدید مزایده عمومی جمع آوری ضایعات خشک محدوده سطح شهر – شهرداری ورامین
آگهی تجدید مزایده عمومی جمع آوری ضایعات خشک محدوده سطح شهر
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
آگهی تجدید مزایده عمومی جمع آوری ضایعات خشک محدوده سطح شهر

سازمان مدیریت و پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره  ۴۰۸ مورخ ۹۴/۴/۱۰ هیات مدیره و مجوز شماره ۴۱۰ مورخ ۹۴/۴/۱۱ شورای سازماندهی و جمع آوری پسماندهای خشک محدوده شهر ورامین رابه اشخاص حقوقی واجد شرایط و ساماندهی و جمع آوری پسماندهای خشک مرکز دفن زباله چرمشهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار این آگهی نوبت دوم روزنامه در ساعات اداری به سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین به آدرس:ورامین.بلوار رسالت،کوچه سرمه،جنب تالار پذیرایی تیبا طبقه دوم واحد ۲۱۱  مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۰۲۱۳۶۲۹۶۹۸۸

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.