شهرداری ورامین » آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین
۳۰ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد  به استناد بودجه مصوب سال۱۳۹۶ ،پروژه ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید را از طریق تجدید مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پرژه                                            ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۶             اعتبار (ریال)               قیمت بر اساس

خریدآسفالت توپکا ۱۹-۰و۱۲-۰ (نواحی چهارگانه )                        ردیف۲                      ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰             خرید هرتن آسفالت

 

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد