شهرداری ورامین » آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۳ خرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه های ذیل را از طریق آگهی تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه                                                  ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷        اعتبار (ریال)                قیمت براساس

پیاده روسازی خیابان حصارک                          ردیف ۱۶۰                        ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰          فهرست بهای ابنیه سال۱۳۹۷

پیاده روسازی خیابان شهید زواره                      ردیف ۱۰۷                      ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰           فهرست بهای ابنیه سال۱۳۹۷

 

پیاده روسازی خیابان شهید مزدرانی

از دبیرستان امیرالمومنین (ع)تامیدان ارشاد           ردیف ۱۰۵                      ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰          فهرست بهای ابنیه سال۱۳۹۷

 

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد