شهرداری ورامین » آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۷ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه ذیل را از طریق آگهی تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه                                                  ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷        اعتبار (ریال)                قیمت براساس

ادامه بهسازی بلوار اصلی تهران -ورامین              ردیف ۸۳                         ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰        فهرست بهای راه ، راه آهن وباند فرودگاه سال۹۷

بهسازی جداول خیابان بهشتی                        ردیف۱۰۰                        ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰        فهرست بهای راه ، راه آهن وباند فرودگاه سال۹۷

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد