شهرداری ورامین » آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزشماره۸۲۴۶/۴۶۲ مورخ ۸/۳/۹۶شورای اسلامی شهر ورامین آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ و اجاره ۱۰باب غرفه فروش تنقلات و اغذیه و در ترمینال مسافربری را از طریق تجدید مزایده عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱-موضوع مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین منطقه دو  متراژ۶۵متر

۲- اجاره ۱۰باب غرفه فروش تنقلات و اغذیه ترمینال مسافربری ورامین منطقه دو  متراژ۲۵متر

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد