شهرداری ورامین » آگهی مزایده عمومی ((فروش 45 قطعه از زمین های شهرداری ورامین با کاربری طرح تفصیلی)) آگهی مزایده عمومی ((فروش 45 قطعه از زمین های شهرداری ورامین با کاربری طرح تفصیلی)) – شهرداری ورامین
آگهی مزایده عمومی ((فروش ۴۵ قطعه از زمین های شهرداری ورامین با کاربری طرح تفصیلی))
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی مزایده عمومی ((فروش ۴۵ قطعه از زمین های شهرداری ورامین با کاربری طرح تفصیلی))

داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه عصر اقتصاد در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری ورامین و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵ الی ۷ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد.