آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
((آگهی مزایده عمومی))
((آگهی مزایده عمومی))
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
((آگهی مزایده عمومی))
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر، جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر ورامین را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی 320/000/000ریال به مدت یک سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از انتشارآخرین آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس ورامین،بلوار ۳۵ متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، طبقه دوم ، واحد ۲۱۱ و یا به سایت اینرنتی این سازمان www.pasmandvaramin.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق مزایده عمومی به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن :۰۲۱۳۶۲۹۶۹۸۸)