شهرداری ورامین » آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده عمومی – شهرداری ورامین
آگهی مزایده عمومی
۱۳ آذر ۱۳۹۸
نسخه چاپی
آگهی مزایده عمومی

 

ایجاد شده توسط : امور قراردادهای شهرداری ورامین

شرح آگهی :

اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۱

اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۲

شناسه مناقصه : 

اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۱

اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۲

شماره تماس : 

آدرس :ورامین ، چهار راه روغنکشی

سطح شهر

 

موضوع مزایده مکان مزایده نوع کاربری متراژ
اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۱ چهار راه روغن کشی استقرار دکه میوه و تره بار ۴۰ متر
اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار شماره ۲ چهار راه روغنکشی استقرار دکه میوه و تره بار ۲۵ متر

   – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مزایده را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)   

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مزایده خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات در فرم شرایط مزایده موجود مي باشد.

 

                                                                      دهقان                                                        

                                                                  شهردار ورامين