شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومي آگهی مناقصه عمومي – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومي
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومي

باستناد موافقت نامه ۶۳۱۰۴/۵ مورخه ۲۹/۱۰/۹۳ و ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۹/۹۳ استانداري تهران شهرداری ورامین در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذيل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

 

رديف مجوز/ شماره شرح پروژه توضيحات مبلغ پروژه
۱ ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۰۹/۹۳ احداث يك فرهنگسرا در ورامين (طراحي و نقشه )از محل اعتبارات استاني قيمت بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال ۱۳۹۳ با احتساب ۴%تجهيز كارگاه و۳۰%ضريب
بالاسري بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح .
۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ ۶۳۱۰۴/۵ مورخه ۲۹ /۱۰/۹۳ اصلاح ، بهسازي و ايمن سازي معابر اصلي شهر ورامين ( تراش و روكش مكانيزه
آسفالت )از محل اعتبارات استاني
قيمت بر اساس فهرست بهاي راه وباند سال ۱۳۹۳ با احتساب ۴%تجهيز كارگاه
و۳۰%ضريب بالاسري بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح .
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

 

داوطلبان داراي شركت مرتبط با موضوع می توانند ظرف مدت ۱۵ روز در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از زمان چاپ نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی www.varaminmunicipality.com مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ورامین تسلیم و رسید دریافت نمایند .
(تلفن تماس ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی ۳۶۶ )
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
شركت كنندگان در مناقصه ميبايست داراي گواهي رتبه بندي معتبر از مراجع ذيصلاح باشند
هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
سايراطلاعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود مي باشد .۶۴۲۶۶۴

حيدريان
شهردار ورامين