شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه                                                             ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷                  اعتبار (ریال)                قیمت براساس

احداث کانال از تقاطع آبباریک به سمت آبباریک                   ردیف ۱۰۲                ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰   فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

احداث پل بتنی معبر اتصال جاده جعفر آباد به شهرک فجر      ردیف ۱۱۴              ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰        فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

ترمیم وهمسطح سازی پیاده روهای سطح شهر                  ردیف ۱۰۳                      ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰        فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷

ادامه بهسازی بلوار اصلی تهران-ورامین                             ردیف ۱۲۷                      ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰      فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

ادامه اجرای کانال حدفاصل سیلو لغایت ۲۴متری معلم           ردیف۱۰۱                            ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰            فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد