شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه                                                                                            ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷     اعتبار (ریال)                قیمت براساس

جدول گذاری وجمع آوری آبهای سطحی خیابان بیهقی و مقابل امام زاده یحی                ردیف ۹۸               ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰              فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۹۷

جدول گذاری وجمع آوری آبهای سطح شهر کوچه های مشارکتی ناحیه ۱و۲                  ردیف ۸۳             ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰        فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۹۷

جدول گذاری وجمع آوری آبهای سطح شهر کوچه های مشارکتی ناحیه ۳و۴               ردیف ۸۳                     ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰         فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۹۷

بهسازی جداول خیابان شهید بهشتی                                                               ردیف ۱۰۰                   ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰      فهرست بهای  راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۹۷

 

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد