شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۱ خرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه                                                   ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷        اعتبار (ریال)                قیمت براساس

ساخت پل عابر پیاده مقابل شهرک فاطمیه           ردیف ۱۲۱۰                          ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰          هر متر طول عرشه وبر اساس مناسب ترین قیمت

ساخت پل عابر پیاده بلوار شهید مفتح                 ردیف ۱۳۴                            ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰          هر متر طول عرشه وبر اساس مناسب ترین قیمت

خرید وحمل مخلوط                                        ردیف ۱۲۲                             ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰          خرید و حمل هرتن مخلوط

 

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد