شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۱۳ دی ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، شهرداری ورامین قصد دارد به استناد مصوب سال ۹۵پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱-پروژه: تکمیل ساختمان شورای سهر ورامین

۲-ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵: ردیف ۱۴

۳-اعتبار ریال: ۴۰۰۰/۰۰۰/۰۰

۴-قیمت بر اساس: فهرست بهای ابنیه سال۱۳۹۵

داوطلبان میتوانندحد اکثر ظرف مدت پانزده روز از انتشار آگهی نوبت دومدر روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه واسناد مزایده را دریافت و پیشنهاد خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم ورسیددریافت نمایند
تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵الی ۷ داخلی ۳۴۶و۳۶۶
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
هزینه درج آگهی و کار شناسی به عهده برنده یا برندگان خواهد بود
سایر اطلاعات وجزئیات در فرم شرایط مزایده موجود میباشد۷۳۰۱۸۹