آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی
آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95، پروژه ((تخریب و اجرای میدان رازی)) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ : ردیف ۵۱

اعتبار (ریال) : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قیمت بر اساس : فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ، انتقال و توزیع آب روستایی سال ۹۵

-داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم “روزنامه زمان” در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵ الی ۷ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد.