شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی پروژه تخریب و اجرای میدان رازی

ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ : ردیف ۵۱

اعتبار (ریال) : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قیمت بر اساس : فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ، انتقال و توزیع آب روستایی سال ۹۵

-داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم “روزنامه زمان” در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵ الی ۷ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد.