شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی شهرداری ورامین مورخ ۲ خرداد ۹۵ آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی شهرداری ورامین مورخ ۲ خرداد ۹۵ – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی شهرداری ورامین مورخ ۲ خرداد ۹۵
۰۵ خرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی شهرداری ورامین مورخ ۲ خرداد ۹۵

(( آگهی مناقصه عمومی ))

 

پروژه ردیف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ اعتبار (ریال)
خرید جداول و دال ردیف ۲۰ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید آسفالت توپکا(جهت نواحی چهارگانه شهرداری) ردیف ۴۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

– داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس :  ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

– هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .

– سایراطلاعات و جزئیات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود می باشد .