آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان  شهید باهنر ورامین
۲۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین
واحد زیبا سازی شهرداری از اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین واحد زیبا سازی شهرداری از اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین خبرداد

اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان  شهید باهنر ورامین به دستور شهردار و همت زیباسازی شهرداری ورامین صورت پذیرفت