شهرداری ورامین » اطلاعیه شهرداری ورامین از روند اجرای پروژه زیر گذر پانزده خرداد اطلاعیه شهرداری ورامین از روند اجرای پروژه زیر گذر پانزده خرداد – شهرداری ورامین
اطلاعیه شهرداری ورامین از روند اجرای پروژه زیر گذر پانزده خرداد
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلاعیه شهرداری ورامین از روند اجرای پروژه زیر گذر پانزده خرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین : معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری ورامین حسین دهقان گفت:باتوجه به احداث زیر گذر ۱۵ خرداد ورامین توسط اداره کل راه آهن استان تهران ، لازم به ذکر است که نقشه های مصوب پس از سیر مراحل قانونی و طرح در کمیته ها و کمیسیون های کارشناسی  قبل از شروع پروژه به تایید مسولین  ذیربط در اداره کل راه آهن استان تهران رسیده است شهرداری طی مکاتبات متعدد به شماره های   ۲۲۸۹۸مورخ۱۹/۱۲/۹۵- ۲۳۱۷۹مورخ۲۳/۱۲/۹۵- ۵۳۹مورخ۲۳/۱/۹۶- ۹۷۰مورخ۲۹/۱۲/۹۵ -۱۴۶۳مورخ۲۳/۱/۹۶ و رونوشت نامه های مذکور به دیگر مسولین استان وشهرستان در خصوص مغایرت اساسی اجرای پروژه زیر گذر ۱۵ خرداد نسبت به نقشه و پلان های  مصوب منعکس گردید مع ذالک در مورخ ۲۷/۱/۹۶ فرماندارشهرستان ورامین با حضور مسولین اداره کل راه آهن استان تهران  ودیگر مسولین  ذیربط در خصوص بررسی و رسید گی به مشکلات پرو ژه زیرگذر۱۵ خردادو لزوم اجرای طرح های مصوب جلسه برگزار نمود و مصوب شد که راه آهن نسبت به اجراو بهره برداری از ذسترسی ها و دوربرگردان ها بر اساس نقشه ها ی اجرایی و مصوب اقرام نماید و همچنین نقشه ها باحضور مهندسین مشاور شهرداری و راه آهن بررسی مجدد صورت پذیرد

النهایه: در مورخ ۳۱/۱/۹۶ با حضور مهندسین مشاور فربر(راه آهن) و پیمانکاران مجری پروژه در محل شهرداری برگزار گردید وبا توجه به ارائه توضیحات  و دلایل فنی  وترافیکی  مهندسین مشاور شهرداری ، اصلاحات  و تخریب دور برگردان ها  و سایر مشخصات  اجرایی برابر نقشه های مصوب الزامی گردید که مشاورین راه آهن اعمال اصلاحات  واجرای  نقشه مصوب  را امکان پذیر  دانسته  ولی تغییر  زمان اتمام  وبهره برداری  پرو ژه  را بسیار محتمل اعلام  واز شهر داری در خواست نمودند تا مراتب تاخیر به راه آهن و فرمانداری منعکس گردد  که شهر داری  نیز متعاقبا  طی نامه شماره۱۴۶۳مورخ ۳/۲/۹۶ موارد به اداره کل راه آهن  استان  تهران  و فر مانداری و سایر مسو لین ذیصلاح اعلام نمود که اولویت اول شهرداری اجرای زیرگذرصحیح پل مطابق نقشه های مصوب بوده  وبه منظور جلو گیری  از بروز خسارات  جانی و مالی وبهبود دسترسی های حمل و نقل شهری  با جدیت این خواسته  شهروندان  را پیگیری خواهد نمود لذا با توجه به بازدید های میدانی اخیر ضمن اینکه عملیات اجرایی توسط پیمانکار پروژه متوقف نگردیده کماکان وحتی باسرعت بیشتر در حال انجام پروژه مغایر با نقشه های مصوب واستانداردهای ایمنی طرح نموده است

فلذا:با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر  به شماره۸۲۴۶/۱۸۷مورخ ۴/۲/۹۶ مقرر گردید با توجه به عدم اجرای طرح و نقشه مصوب زیر گذر۱۵ خرداد سریعا شهرداری  نسبت  به جلو گیری  از ادامه فعالیت برابر ظوابت  اقدام  تا پروژه طبق  نقشه مصوب اصلاح گردد

شایا ن ذکر است برخی از اشکالات ومعایب  اساسی اجرای پروژه زیر گذر ۱۵ خرداد که مغایر با نقشه های مصوب می باشد به شرح ذیل اشاره میگردد

۱-اجرای رمپ دور برگردان به سمت امر اباد روی زیر گذر انجام شده در صورتی که طبق نقشه مصوب رمپ مذکور ضمن اعمال جابجایی میبایست در خارج محدود پل ودر فضای سبز باشیب کمتر و طول قوس بیشتر باعرض ۱۵ متر در طول قوس اجرا میگردید

۲-حذف فضای سبز در ایجاد خیابان جدید بدون شعاع ودر نظر گرفتن خیابان مجاور پل ۱۵خرداد

۳-حذف کامل خیابان ۸متری منتهی به کمربندی جنوبی و اداره هواشناسی

۴-عدم اجرای ستون ها در محل احداث رمپ امرآباد و خیابان ۸ متری به سمت کمر بندی جنوبی

۵-تغییرشیب بندی خیابانها و تغییر کدارتفاعی ساختمان های مجاور باتوجه به اجرای پل مغایر نقشه های مصوب

۶-عرض دور برگردان به سمت کارخانه قند مغایر و کمتر از عرض مشخص شده در نقشه های مصوب میباشد