شهرداری ورامین » المان ۱۵ خرداد با استفاده از ظرفیت هنرمندان ورامینی تغییر می کند. المان ۱۵ خرداد با استفاده از ظرفیت هنرمندان ورامینی تغییر می کند. – شهرداری ورامین
المان ۱۵ خرداد با استفاده از ظرفیت هنرمندان ورامینی تغییر می کند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
المان ۱۵ خرداد با استفاده از ظرفیت هنرمندان ورامینی تغییر می کند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، شهردار ورامین افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد ورامین یکی از وظائف و رسالت های مهم دستگاه ها و ارگان های مختلف است و شهرداری نیز خود را در این راستا مسئول می داند.

وی ادامه داد: مدیریت شهری ورامین تلاش دارد تا به منظور تجلیل از مقام شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲، المان قیام تاریخی مردم ورامین در ورودی این شهرستان نصب کند.

شهردار ورامین اضافه کرد: برای نصب المان شهدای ۱۵ خرداد از ظرفیت هنرمندان بومی شهرستان ورامین کمک گرفته شد و هم اکنون یک طرح برای بررسی نهایی انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: طرح پیشنهادی برای المان ۱۵ خرداد ورامین، هم اکنون منتشر شده و همه شهروندان و هنرمندان می توانند برای تقویت این طرح، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند.

مهندس حیدریان تأکید کرد: شهرداری ورامین از طرح های جدیدی که هنرمندان تجسمی شهرستان در این زمینه آماده می کنند، استقبال خواهد کرد.

نظرخواهی شهرداری ورامین درخصوص المان پیشنهادی ۱۵ خرداد