شهرداری ورامین » بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از محل دفن زباله های شهر ورامین بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از محل دفن زباله های شهر ورامین – شهرداری ورامین
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از محل دفن زباله های شهر ورامین
۱۵ بهمن ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از محل دفن زباله های شهر ورامین

4413