شهرداری ورامین » بازدید شهردار ورامین از سازمان تاکسیرانی بازدید شهردار ورامین از سازمان تاکسیرانی – شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین از سازمان تاکسیرانی
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از سازمان تاکسیرانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس حسین دهقان شهردار ورامین و یزدان خانی معاونت حمل و نقل شهرداری از فعالیتهای سازمان تاکسیرانی ورامین بازدید کرد

در این باز دید ازچند طرح فرهنگی واداری و صدور کارت هوشمند در این بازدید مورد توجه قرار گرفت