شهرداری ورامین » برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین – شهرداری ورامین
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
۰۳ شهریور ۱۳۹۸
نسخه چاپی
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین و سایر مدیران ارشد شهرداری برگزار گردید. در این نشست شهردار ورامین ضمن اشاره به رعایت قانون و حسن انجام کار ، گزارشی از وضعیت موضوعات شهری ارائه کرد و حاضرین به گزارش و ارائه نظر از مسائل شهری و مدیرتی حوزه خویش ارائه دادند و به بررسی و تصمیم گیری موضوعات پرداختند.

در این نشست شهردار ورامین گفت : در خدمات شهری ، وضعیت شهر ورامین بهتر شده است اما نیاز به کار بیشتر و بهتر دارد ، در نامگذاری معابر ، الویت اول ما نام شهدا است . در نورپردازی ، شهر نیازمند نشاط و شادمانی تاثیر گذار است که در بحث زیباسازی شهر نیازمند دقت خواهد بود .

در ادامه جلسه شهردار ورامین از اجرای طرح ترافیک شهری توسط معاونت خدمات شهری تشکر به عمل آورد که باعث تسهیل سازی ترافیک در اکثر نقاط شهر شده است.