آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
برگزاری نشست های معنوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین
برگزاری نشست های معنوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین
۰۹ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
برگزاری نشست های معنوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین
برگزاری نشست های معنوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین

به گزارش ادره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین نشست های معنوی برگزارشد
برگزاری نشست های معنوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و آموزش و پرورش ورامین صورت پذیرفت
شایان ذکراست برگزاری این جلسات به میزبانی ومدیریت معاونت فرهنگی شهرداری برگزارشد