شهرداری ورامین » بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی – شهرداری ورامین
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی

photo_2016-05-08_20-38-21 photo_2016-05-08_20-38-23 photo_2016-05-08_20-38-25