شهرداری ورامین » بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد – شهرداری ورامین
بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد

photo_2016-05-08_20-34-36 photo_2016-05-08_20-34-46 photo_2016-05-08_20-34-42 photo_2016-05-08_20-34-44 photo_2016-05-08_20-34-39