شهرداری ورامین » تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تجدید مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین  با موضوع تجدید مناقصه احداث پارک محله ای جنب کانال شهرک بنیاد شهید دهوین را از طریق تجدید مناقصه عمومی اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

پروژه احداث پارک محله ای جنب کانال شهرک بنیاد شهید دهوین  ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۶ ردیف ۳۳ اعتبار ریال  ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت براساس فهرست  بهای ابنیه سال۱۳۹۶

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد