شهرداری ورامین » تخفیف ویژه پرداخت عوارض به مدت یک ماه تخفیف ویژه پرداخت عوارض به مدت یک ماه – شهرداری ورامین
تخفیف ویژه پرداخت عوارض به مدت یک ماه
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
نسخه چاپی
تخفیف ویژه پرداخت عوارض به مدت یک ماه

تخفیف عوارض